Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website vitavix.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VITAVIX.NL

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel vitavix  door TVT Trading B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie vitavix  door TVT Trading B.V. garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Vitavix door TVT Trading B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Op de website van vitavix  door TVT Trading B.V. staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door vitavix  door TVT Trading B.V. is met alle zorgvuldigheid samengesteld, maar niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. U bent zelf verantwoordelijk.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vitavix  door TVT Trading B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij vitavix door TVT Trading B.V..

Het kopiëren van onze bedrijfsstijl of handelsmerk, of anderszins inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten is ten strengste verboden. Tegen dergelijk ongeoorloofd gebruik zullen juridische stappen worden ondernomen.

INDIEN VAN TOEPASSING:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met vitavix  door TVT Trading B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Vitavix  door TVT Trading B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vitavix  door TVT Trading B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Vitavix door TVT Trading B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

RESPONSIBLE DISCLOSURE

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk aan ons te melden.

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van malware;
  • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
  • Veranderingen aan te brengen in het systeem;
  • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
  • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen;
  • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

GEZONDHEID DISCLAIMER 

Het aanbod is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten.

Het aanbod vormt geen medisch advies. Het aanbod is geen vervanging voor medicatie of andere behandelingen voorgeschreven door een arts of zorgverlener. Gebruikers moeten een arts raadplegen voordat ze met een behandeling beginnen.